ROK I NAČIN PREDAJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji za poslovnu godinu predaju se FINA-i (instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija) u roku od 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja

Krajnji rok predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine je02. ožujka 2020. FINA nakon navedenog roka, tj. nakon 2. ožujka 2020. godine, neće zaprimati financijske izvještaje. Neprofitna organizacija koja nije predala financijske izvještaje ranijih godine, a imala je obvezu, iste ne može naknadno predati niti FINA-i, niti Ministarstvu financija.